Odesílatel této e-mailové zprávy deklaruje, že veškerý obsah této e-mailové zprávy, resp. jakýkoliv projev vůle obsažený v této zprávě a/nebo v jakékoliv jiné formě předchozí či následné komunikace, nesměřuje k uzavření smlouvy s jakýmkoliv jejím adresátem či jinou třetí osobou, s výjimkou dále popsanou. Jakékoliv případné právní jednání odesílatele této e-mailové zprávy je pouhým jednáním o uzavření smlouvy, nikoliv návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), případně přijetím nabídky ve smyslu ustanovení § 1740 NOZ (s výjimkou dále popsanou), a tedy odesílatel neodpovídá za to, že nedojde k uzavření takovéto smlouvy. Za řádnou nabídku, tj. návrh na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 NOZ, případně přijetí nabídky ve smyslu ustanovení § 1740 NOZ, se považuje pouze taková nabídka/takové přijetí nabídky, z jejíhož/z jehož obsahu vyplývá, že se jedná o závaznou/konečnou nabídku či závazné/konečné přijetí nabídky (tj. obsahující v souladu s ustanovením § 1726 NOZ veškeré podstatné i pravidelné náležitosti smlouvy). V případě, že bude nabídka takto vyjádřena, považuje se odpověď, resp. přijetí nabídky, s jakýmikoliv dodatky, odchylkami, či jakýmikoliv novými ujednáními, byť se jí podstatně nemění podmínky nabídky, vždy za novou nabídku. Také připojení obchodních podmínek či odkaz na obchodní podmínky k přijetí nabídky se považuje vždy za novou nabídku. Jakékoliv podmínky uvedené v průběhu jednání o uzavření smlouvy lze měnit pouze ve stejné či přísnější formě; nebude-li tato forma dodržena, má se za to, že takovou změnou nechtějí být smluvní strany vázány. Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její celý obsah smlouvy výše uvedeným způsobem (zejména předmět smlouvy, cenu, dodací podmínky, přechod vlastnictví, sankční ujednání, možnost ukončení smlouvy).

Odesílatel této e-mailové zprávy poskytuje informace a rady výhradně na základě podkladů dostupných odesílateli této e-mailové zprávy ke dni poskytnutí příslušné informace či rady a nepřebírá odpovědnost za ovlivnění poskytnuté informace či rady okolnostmi, které nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče nebo které nastaly až po poskytnutí takové informace či rady.

Každý adresát této e-mailové zprávy je povinen dbát, aby nebyly zneužity jakékoliv důvěrné údaje a sdělení získané od jejího odesílatele a dbát, aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu. Ve shodném rozsahu je každý adresát této e-mailové zprávy povinen zavázat jakékoliv další příjemce těchto údajů a sdělení.